YWA CALCULATOR ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2019

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Hanley Solid Solutions ("wij", "ons" of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de mobiele applicatie YWA Calculator (de "Applicatie"). U stemt ermee in dat u, door de Applicatie te gebruiken, hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze Algemene Voorwaarden Gebruik. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN IS U UITDRUKKELIJK VERBODEN VAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STOPPEN.

Aanvullende bepalingen en voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Applicatie kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door middel van verwijzing. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. We zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken en u ziet af van het recht op een specifieke kennisgeving van elke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderhevig aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn van, en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Algemene voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Applicatie na de datum waarop dergelijke herziene Voorwaarden zijn gepost.

De informatie die op de Applicatie wordt verstrekt, is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Applicatie vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Applicatie onze eigen property en alle broncode, databases, functionaliteit, software, Applicatieontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Applicatie (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn het eigendom van, worden beheerd door ons of worden aan ons in licentie gegeven en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden, en internationale conventies. De Inhoud en de Merken worden op de Applicatie "AS IS" verstrekt ter informatie en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de Applicatie en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de applicatie te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de applicatie en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van elk deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en voor de Applicatie, Inhoud en de Merken.

MOBIELE APPLICATIELICENTIE

Gebruik Licentie

Als u de applicatie opent via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of beheerd worden door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie in deze Gebruiksvoorwaarden. Je zult niet: (1) decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, proberen de broncode af te leiden of de applicatie te decoderen; (2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleide werk van de toepassing; (3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie; (4) een eigendomsverklaring (inclusief enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) die door ons of de licentiegevers van de applicatie is geplaatst verwijderen, wijzigen of verdoezelen; (5) de toepassing gebruiken voor elke poging om inkomsten te genereren, een handelsonderneming of een ander doel waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld; (6) de applicatie beschikbaar te maken via een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) de toepassing gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die direct of indirect concurrerend is met of op enigerlei wijze een substituut is voor de toepassing; (8) de toepassing gebruiken om geautomatiseerde queries naar elke toepassing te verzenden of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden; of (9) eigendomsinformatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, licentiëren of distribueren van toepassingen, accessoires of apparaten voor gebruik met de toepassing.

Apple-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen van de Apple Store (een "App-distributeur") om toegang tot de toepassing te krijgen: (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de toepassing op een apparaat dat gebruik maakt van de Apple iOS-besturingssystemen, voor zover van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de betreffende App-distributeur; (2) wij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsservices met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de bepalingen en voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App-distributeur is op geen enkele manier verplicht om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie te leveren; (3) in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan enige van toepassing zijnde garantie, kunt u de toepasselijke App-distributeur hiervan op de hoogte stellen, en de App-distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en polissen, de aankoopprijs eventueel terugbetalen, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App-distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een Amerikaans embargo geldt of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terroristen steunt" en (ii) u niet bent vermeld op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of beperkte partijen; (5) u moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van een derde partij bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijv. Als u een VoIP-toepassing heeft, mag u bij het gebruik van de mobiele applicatie niet in overtreding zijn van hun draadloze gegevensserviceovereenkomst; en (6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de App-distributeurs derde-begunstigden zijn van de bepalingen en voorwaarden in deze mobiele toepassingslicentie in deze Gebruiksvoorwaarden, en dat elke App-distributeur het recht heeft (en geacht wordt te hebben accepteerde het recht) om de bepalingen en voorwaarden in deze mobiele toepassingslicentie in deze gebruiksvoorwaarden tegen u als derde begunstigde daarvan af te dwingen.

IN APP AANSCHAFFEN (IAP) ABONNEMENTEN

• De betaling wordt bij bevestiging van de aankoop in rekening gebracht op iTunes-account

• Abonnement wordt automatisch verlengd tenzij automatisch vernieuwen is uitgeschakeld ten minste 24 uur vóór het einde van de huidige periode

• Het account wordt binnen 24 uur vóór het einde van de lopende periode in rekening gebracht voor verlenging en identificeert de kosten van de verlenging

• Abonnementen kunnen door de gebruiker worden beheerd en de automatische verlenging kan worden uitgeschakeld door na aankoop naar de accountinstellingen van de gebruiker te gaan

• Elk ongebruikt deel van een gratis proefperiode, indien aangeboden, zal worden verbeurd wanneer de gebruiker een abonnement op die publicatie koopt, indien van toepassing

CORRECTIES

Er kan informatie over de Applicatie zijn met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op de Applicatie, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie over de applicatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

GEBRUIKERSGEGEVENS

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op de Applicatie zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet werken als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen op enig moment onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten om te handelen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt bepaald dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die bepaling of een deel van de bepaling te beschouwen als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de applicatie. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat ze zijn opgesteld. U doet hierbij afstand van alle mogelijke verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hiertoe om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een ​​klacht over de Applicatie op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Applicatie, kunt u contact met ons opnemen op:

Spencer Hanley

hanleysolidsolutions@hotmail.com