Writer Agreement - Polish version

My Writer's Contract to help with daily motivation, as described in O Magazine: http://www.oprah.com/spirit/Writing-Every-Day-W...

Niniejsza Umowa Redaktorska zostaje zawarta z Dniem Zawarcia („Dzień Zawarcia Umowy”) pomiędzy Zleceniodawcą („Zleceniodawca”) a Wykonawcą („Wykonawca”).

  1. Począwszy od Dnia Zawarcia Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zaangażować Wykonawcę do pełnienia funkcji Redaktora.
  2. Jako Redaktor Wykonawca będzie pisał jedną godzinę dziennie przez pięć (5) dni w tygodniu. Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich wytycznych określonych w załączonych Wytycznych dla autora umowy. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować rozwiązanie niniejszej umowy.
  3. Okres obowiązywania tej umowy wynosi trzy (3) miesiące od daty wejścia w życie. Po tym czasie Zleceniodawca ma możliwość przedłużenia umowy na kolejne trzy (3) miesiące, jeśli Wykonawca zastosuje się do wszystkich ustalonych wytycznych.
  4. Zleceniodawca ma prawo do ustalenia, według własnego uznania, czy postęp lub produkt pracy są zadowalające i czy został osiągnięty istotny postęp. Jeśli taka praca okaże się niezadowalająca, Wykonawca będzie miał pięć (5) dni roboczych na spełnienie tego wymogu pracy. Jeśli nadal okaże się, że taka praca nie jest satysfakcjonująca, niniejsza Umowa wygasa.
  5. Wykonawca jest niezależnym wykonawcą. Niniejsza Umowa nie tworzy i nie może być interpretowana jako tworzenie relacji między pracodawcą a pracownikiem, agencji, spółki joint venture lub relacji partnerskiej między Zleceniodawcą a Wykonawcą.
  6. Wykonawca nie będzie dopuszczał się plagiatu ani naruszania obowiązujących zasad lub norm uczelni lub instytucji akademickiej, z którą jest związany Wykonawca.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, oświadcza i gwarantuje Zleceniodawcy, że Wykonawca otrzymał kopię niniejszej Umowy, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Umowę oraz zobowiązuje się przestrzegać jej warunków oraz że Wykonawca miał możliwość zasięgnięcia porady prawnej przed podpisaniem niniejszej Umowy, a Wykonawca zwrócił się o taką poradę lub dobrowolnie zdecydował, że tego nie zrobi.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
1
Number of Downloads
50
Number of Views
514

This is version 1, from 1 year ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch

Originally branched from:

See Changes

Love this document

They love this document: