Bolagsordning (Articles of Assocation) for a Swedish limited liability company

Articles of Association for a Swedish private limited liability company (Swe. "aktiebolag").

Based on templates from the Swedish Companies Registration Office.

Currently only in Swedish, but might consider an english translation if there is any interest.

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolages företagsnamn är MyCompany AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva Objects och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

The relation between the min and max value of the share capital must correspond to the min and max value of the number of shares (§ 5).

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Note that if the board has less than three members, there must be at least one deputy member.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0-1 revisorssuppleant(er).

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  2. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, när sådan förekommer, verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i tillämpliga fall, revisorerna.
 9. Val av styrelse och, i tillämpliga fall, revisorer.
 10. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

§ 11 Hembud

This section § 11 is optional.

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse och ska visa på vilket sätt äganderätt förvärvats. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars kontaktuppgifter är kända för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
1.3k
Number of Views
7.2k

This is version 5, from 9 years ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch