Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd

Basis contract / overeenkomst voor bepaalde tijd. Gericht op het freelance inhuren van designers en developers.

1. Gegevens opdrachtgever

Naam: Bedrijf Opdrachtgever
Adres: Adres Opdrachtgever

De opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door:
Naam: Vertegenwoordiger Opdrachtgever

Hierna te noemen “Opdrachtgever”.

2. Gegevens opdrachtnemer

Naam: Bedrijf Opdrachtnemer
Adres: Adres Opdrachtnemer
Burgerservicenummer: BSN Opdrachtnemer

De opdrachtgever wordt vertegenwoordigd door:
Naam: Vertegenwoordiger Opdrachtnemer

Hierna te noemen “Opdrachtnemer”.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen het volgende overeen:

3. Gegevens overeenkomst van opdracht

Opdrachtgever huurt Opdrachtnemer in voor de duur van Duur Overeenkomst in de functie van Functie Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag zijn werkdagen en bijbehorende werktijden flexibel indelen. Wijziging van deze voorwaarden kan in overleg met Opdrachtgever opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.

4. Werkzaamheden, werktijden en plaats werkzaamheden

Opdrachtnemer werkt in de functie van Functie Opdrachtnemer. Werkzaamheden die hierbij horen zijn Werkzaamheden Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Opdrachtnemer is, zo nodig, bereid andere werkzaamheden te verrichten, dan die welke strikt genomen tot de normale taken van hem functie behoren, één en ander binnen redelijke context.

De partijen streven flexibiliteit in de overeenkomst van opdracht na voor wat betreft de invulling van de arbeidsuren. Opdrachtnemer is gehouden om zo nodig, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, mede gezien zijn functie en beloning, langer dan de overeengekomen arbeidstijd te werken. De vergoeding voor dergelijke uren is inbegrepen in de vergoeding zoals omschreven in artikel 5 van deze overeenkomst van opdracht.

5. Vergoeding

De vergoeding bedraagt Vergoeding Opdrachtnemer. De vergoeding wordt Factuurfrequentie Opdrachtnemer gefactureerd door Opdrachtnemer met een betaaltermijn van Betaaltermijn Opdrachtnemer.

In geval van meerwerk op verzoek van Opdrachtgever buiten de overeengekomen dagen/uren hanteert Opdrachtnemer een nader overeen te komen uurtarief of wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan. Opdrachtnemer geeft duidelijk aan indien er sprake is van meerwerk.

6. Vakantiedagen

Opdrachtnemer krijgt geen betaalde vakantiedagen.

7. Reiskosten, onkosten en bedrijfsmiddelen

Opdrachtnemer krijgt geen reiskosten, onkosten en bedrijfsmiddelen vergoed.

8 . Pensioen

Opdrachtnemer zal niet deelnemen in een pensioenregeling.

9. Opzegging overeenkomst van opdracht

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst van opdracht opzeggen, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

10. Geheimhouding

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever gedurende de looptijd en na afloop van de overeenkomst van opdracht aan derden informatie te verstrekken die hij in de uitoefening van zijn functie en/of gedurende zijn aanwezigheid bij Opdrachtgever te weten is gekomen betreffende Opdrachtgever, de arbeidsorganisatie en de zakelijke relaties van Opdrachtgever.

11. Relatiebeding

Gedurende 1 jaar na het einde van de samenwerkingsovereenkomst, ongeacht de wijze waarop en de reden waarom de samenwerkingsovereenkomst tot een eind is gekomen, is het de opdrachtnemer verboden op enigerlei wijze, direct of indirect, zakelijke contacten te onderhouden met (potentiële) relaties, en/of aan deze relaties gelieerde ondernemingen, van opdrachtgever, waarmee de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer gedurende het laatste jaar, voorafgaande aan het einde van de samenwerkingsovereenkomst op enigerlei wijze op zakelijk niveau contact heeft gehad, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever.

12. Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrechten en industriële eigendomsrechten, voortvloeiend uit werkzaamheden en/of uitvindingen van Opdrachtnemer, verricht c.q. gedaan tijdens het bestaan van de overeenkomst van opdracht, komen toe aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan, van welke aard ook, die zijn verkregen van de onderneming van Opdrachtgever of diens cliënten, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever, ook indien de bedoelde bescheiden door Opdrachtnemer zijn vervaardigd of aan hem persoonlijk zijn geadresseerd.

Het is Opdrachtnemer verboden de bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever in hem particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven, een en ander voor zover de werkzaamheden van Opdrachtnemer in dienst van Opdrachtgever dit niet vereisen. Alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld moeten door Opdrachtnemer ongevraagd bij het einde van de overeenkomst van opdracht of zo veel eerder als Opdrachtgever verlangt, onmiddellijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

13. Boetebeding

Indien Opdrachtnemer het bepaalde in de artikelen 10 t/m 12 overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt zij aan opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van Opdrachtgever om nakoming van de overeenkomst van opdracht te verlangen.

De boete is rechtstreeks verschuldigd aan Opdrachtgever en strekt deze tot voordeel. Artikel 7:650 lid 3 BW is derhalve niet van toepassing.

Het totale bedrag van de boete is niet aan een maximum gebonden. Artikel 7:650 lid 5 is derhalve niet van toepassing

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in plaats van de boete als bedoeld in dit artikel bij overtreding van Opdrachtnemer van de verplichtingen in dit artikel volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen. Handelen in strijd met de verplichtingen in dit artikel door Opdrachtnemer is een dringende reden op grond waarvan Opdrachtgever de overeenkomst van opdracht terstond kan beëindigen.

14. Bedrijfseigendommen

Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden, van welke aard dan ook, die aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld dan wel via Opdrachtgever zijn verkregen, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever. Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht dienen deze eigendommen onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

15. Wijzigingsbeding

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst van opdracht en eventuele arbeids- en bedrijfsregels eenzijdig te wijzigen indien Opdrachtgever daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van Opdrachtnemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

16. Identificatieplicht

In het kader van de Wet op Identificatieplicht draagt Opdrachtnemer bij aanvang van het dienstverband zorg voor het aanwezig zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waarop zijn/hem nationaliteit wordt vermeld) bij Opdrachtgever.

17 . Ondertekening

Deze overeenkomst van opdracht wordt beheerst door Nederlands recht.

Public Document

Number of times Signed
1
Number of Saves
0
Number of Downloads
1.9k
Number of Views
8.0k

This is version 8, from 8 years ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch