Articles of Association (ApS) in Danish

This is Articles of Association for a Danish Company (ApS)

Compass Advokatfirma

Kystvej 22, DK-6200 Aabenraa Telefon (+45) 73 33 31 00

E-mail: [email protected]

J.nr. xx xx/jej

1.3 – udførlige – ApS kun direktion

VEDTÆGTER

FOR

[NAVN]

CVR.NR. xx

1. Navn

1.1. Selskabets navn er [ ] ApS.

1.2 [Selskabets binavn er [ ] ([ ] ApS] ) ].

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at drive [ ] virksomhed.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabets kapital er kr. [ ].

4. Kapitalandele

4.1 Hver kapitalandels pålydende er kr. [ ].

[alternativ

Selskabets kapitalandele andrager [antal] stk. ]

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

4.5 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.

5. [Omsætningsbegrænsninger]

5.1 [Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver direktionens forudgående skriftlige godkendelse.]

5.2 [Herudover/Der] gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlinger afholdes i den kommune, hvor Selskabet har hjemsted.

6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Selskabets direktion eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det.

6.4 Indkaldelse skal ske med højst fire ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter, at det er forlangt.

6.5 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles. Hvis der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslagets væsentligste indhold.

6.6 [Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt – for den ordinære generalforsamlings vedkommende – årsrapport [med revisionspåtegning] fremlægges til eftersyn for kapitalejerne [alternativ 1: på selskabets kontor] / [alternativ 2: på selskabets hjemmeside]. ]

6.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Selskabets virksomhed

3. Godkendelse af årsrapporten

4. Beslutning om resultatdisponering

5. Antagelse af direktør

6. Valg af revisor

6.8 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der [alternativ 1: udpeges af direktionen]] / [alternativ 2: vælges af generalforsamlingen).

6.9 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

6.10 [Kapitalejerne kan i enighed træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. I sådanne tilfælde foranlediger Selskabets direktion, at der udarbejdes et protokollat over de foreslåede beslutninger. Selskabets direktion videresender herefter protokollatet til samtlige kapitalejeres godkendelse og underskrivelse.

7. Bemyndigelse af ekstraordinært udbytte

7.1 Generalforsamlingen har bemyndiget Selskabets direktion til efter aflæggelsen af den første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

8. Stemmeret

8.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. [ ] én stemme. [Alternativ: giver hver stykkapitalandel én stemme.]

8.2 Kapitalejerne har mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til direktionen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af Selskabet, er den bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldes.

9. Meddelelser

9.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

9.2 Selskabets direktion anmoder Selskabets navnenoterede kapitalejere om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 9.1, kan sendes. Alle kapitalejere skal sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.

9.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på Selskabets hjemmeside.

10. Direktion

10.1 Generalforsamlingen ansætter en direktion bestående af [et] til [3] medlemmer. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.

10.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af direktionen.

12. Revisor

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

12.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

13. Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den [ ] – [ ]. Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den [ ].

* * * * * *

Vedtaget på Selskabets generalforsamling den [ ].

Dirigent:

__________________________

[ ]

4