بیوتی سنتر

فهرست مزایای تجهیزات و لوازم شنوایی شناسی

راهنمای ابزارها و تجهیزات پزشکی و لیست مزایا

فهرست ابزارها و تجهیزات پزشکی ذیل دربرگیرنده موارد و خدمات ارائه شده به عنوان مزایای واجد شرایط توسط برنامه مزایای سلامت غیر بیمه شده (NIHB) به به اتفاق اطلاعاتی در باره راه و روش های پوشش، کدهای مزایا، الزامات برای تأیید قبلی و دستورالعمل های جایگزین رهنمود شده قابل اجرا می باشد.

بیوتی سنتر

موضوعی را انتخاب کنید

1.0 سیاست های کلی

2.0 فهرست مزایای تجهیزات و لوازم شنوایی شناسی

3.0 لیست مزایای تجهیزات و ابزارها ارتز اندام و بدن

4.0 فهرست مزایای ساز و برگ و ابزارها کفش

5.0 فهرست مزایای ساز و برگ و لوازم اکسیژن

6.0 فهرست مزایای ساز و برگ و لوازم دستگاه های فشار

7.0 فهرست مزایای تجهیزات و لوازم پروتز

8.0 فهرست مزایای تجهیزات و لوازم تنفسی

9.0 فهرست مزایای تجهیزات و لوازم خودمراقبتی

10.0 لیست مزایای ساز و برگ و لوازم ناچیز بینایی

11.0 لیست مزایای تجهیزات و ابزارها تحرک

12.0 لیست مزایای ساز و برگ و لوازم ارتباطی

13.0 فهرست مزایای ساز و برگ و ابزارها جراحی پزشکی