Contract de cesiune gratuit?

Contract de cesiune grauit? de drepturi de autor (român?)

Contract de cesiune gratuit? a dreptului de autor

nr.1 din 23 ianuarie 2013

Încheiat între:

Domnul TODO cet??ean român, domiciliat în TODO, identificat de TODO eliberat de TODO, CNP TODO, în calitate de autor al operei “Sigl? ROSEdu”, în calitate de cedent

?i

Asocia?ia ROSEdu cu sediul în Bucure?ti, Str.Splaiul Independen?ei nr. 313,sala EG106c, sector 6, cod po?tal 060042, cod de înregistrare fiscal? (CIF) 25852660, înscris? în Registrul Na?ional ONG 8842/A/2009, cont RO98BTRL04501205R50291XX, deschis la Banca Transilvania SA, agen?ia ?tirbei Vod?, reprezentat? legal de domnul R?zvan Deaconescu, în calitate de pre?edinte, identificat prin CI seria AS nr. 823963, eliberat de SPCLEP Pite?ti, CNP 1820504038689, în calitate de cesionar.

1. Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect o cesiune gratuit? ?i exclusiv?, nelimitat? în timp ?i spa?iu, a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra operei “Sigl? ROSEdu” (ata?at? contractului).

2. Remunera?ia

Aceast? cesiune este oferit? de c?tre cedent cesionarului cu titlu gratuit.Cesionarul va putea face public? în orice mediu dore?te, atât în mod gratuit, cât ?i oneros.

3. Drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor

Cedentul

? are dreptul de a-i fi recunoscute drepturile nepatrimoniale de autor, conform legii.Aceasta include, dar nu este limitat, la men?ionarea numelui autorului siglei în site-ul Asocia?iei ROSEdu ?i sigla firmei Increvo, ca sus?in?tor al Asocia?iei ROSEdu;

? are dreptul de a cere modificarea numelui sau a firmei men?ionate ca autor al operei ?i respectarea drepturilor sale nepatrimoniale.

Cesionarul

? are dreptul de a publica operele în orice mediu public, în orice mod, în conformitate cu prevederile contractului de fa??;

? are dreptul de a promova sigla firmei Increvo pe site-ul Asocia?iei ROSEdu.

4. Termene

Opera a fost predat? de c?tre cedent c?tre cesionar anterior acestui contract.O copie a operei este anexat? acestui contract.

5. Rezolvarea disputelor

Toate disputele n?scute în leg?tur? cu interpretarea ?i aplicarea prezentului contract vor fi solu?ionate prin mediere.În cazul în care medierea nu reu?e?te s? rezolve total disputa, p?r?ile se pot adresa instan?ei competente.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, ast?zi 23 ianuarie 2013, în dou? exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ?i intr? în vigoare la data semn?rii lui.

CEDENT

TODO

CESIONAR

Asocia?ia ROSEdu

pre?edinte R?zvan Deaconescu