برگه مهندس مجری

برگه مهندس مجری : یکی از راهکارهایی که سازمان نظام مهندسی برای رفع مشکل ساختمان های بی کیفیت و همچنین جلوگیری از بسیاری از خطرات ساختمانی در نظر گرفته است

برگه مهندس مجری

برگه مهندس مجری : یکی از راهکارهایی که سازمان نظام مهندسی برای رفع مشکل ساختمان های بی کیفیت و همچنین جلوگیری از بسیاری از خطرات ساختمانی در نظر گرفته است ارائه برگه
مجری ذیصلاح و انجام کار توسط مجری ذیصلاح می باشد. برای دریافت برگه مجری ساختمان باید برگه شروع عملیات ساختمانی صادر نشده باشد. و در واقع برای صدور شروع عملیات ساختمانی
نیاز به برگه مجری ذیصلاح می باشد.

در صورتی که شروع عملیات ساختمانی زمانی انجام شود که برگه مجری دریافت نشده باشد. و از کارگران ماهر که دارای گواهینامه فنی نباشند و یا از اتباع خارجی بدون مجوز استفاده شود مراتب
به نظام مهندس ی ابلاغ می شود.

برگه مجری حقیقی چیست؟

برگه تعهد بطور یقین برگه مجری حقیقی در کنار اخذ سایر مجوز ها و برگه های معماری ساختمان، یکی از مراحل ضروری کار است، برگ تعهد نظارت سازه شامل برگه های محاسبات، تاسیسات برق و
مکانیک و تعهد طراحی معماری می باشند. و در ابتدای تشکیل پرونده جهت صدور جواز ساخت از مدارک الزامی است. مجری ذیصلاح طی سندی که ممکن است قرارداد و یا برگه تعهد باشد،اجرای
ساختمانی را بر عهده می‌گیرد. شهرداری برای سهولت امر، فرم‌هایی را چاپ کرده و از مالکان می خواهند جهت صدور پروانه ساخت آن برگه ها را به مهر و امضای مهندسان مربوطه برسانند.

برگه مهندس مجری

در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان ذکر شده است. که از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید. اشتغال اشخاص حقیقی و‌

برگه مهندس مجری

حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می ‌شود. مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است‌. بر اساس اسناد قانونی اجرای فرآیند
ساختمان ‌سازی، فقط افراد صاحب صلاحیت و تحت شرایطی که قوانین و مقررات تعیین کرده است می‌توانند مجری این امور شوند و تقاضای برگه مجری داشته باشند.

نکته ‌ای که باید خیلی مورد توجه قرار گیرد این است که مهندسان مجری حتما قبل از صدور برگ تعهد اجرا باید مطالعات ویژه ای در حوزۀ مسئولیت ها و اختیارات خود داشته باشند تا به واسطه آگاهی
نداشتن از ابعاد مختلف آن، مورد ضرر و خسارت نگردند.

تعهدات کارفرما جهت اخذ برگه مجری ذیصلاح

 • عدم دخالت و عدم ارائه طریق در طراحی معماری و محاسباتی (از نظر ضوابط و مقررات).
 • انجام کلیه عملیات ساختمانی، از شروع تا اتمام با اطلاع و تعهد نظارت مهندس ناظر مربوط. و مطابق با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های تصویبی و خودداری از انجام هرگونه عملیات غیرمجاز.
 • اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی از مهندس ناظر و ارائه آن به منطقه قبل از آغاز عملیات کارگاهی.
 • تامین کلیه وسائل ایمنی کارگاه مطابق با نظر مهندس ناظر مربوطه. و پیش بینی های لازم در زمان عقد قرارداد با پیمان کاران در این زمینه و قبول مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت آن.

تعهدات کارفرما برای دریافت برگه مجری ذیصلاح

 • عدم دخالت و عدم ارائه طریق در طراحی معماری و محاسباتی (از نظر ضوابط و مقررات).
 • انجام کلیه عملیات ساختمانی، از شروع تا اتمام با اطلاع و تعهد نظارت مهندس ناظر مربوط. و مطابق با مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های تصویبی و خودداری از انجام هرگونه عملیات غیرمجاز.
 • اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی از مهندس ناظر و ارائه آن به منطقه قبل از آغاز عملیات کارگاهی.
 • تامین کلیه وسائل ایمنی کارگاه مطابق با نظر مهندس ناظر مربوطه. و پیش بینی های لازم در زمان عقد قرارداد با پیمان کاران در این زمینه و قبول مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت آن.
 • بکارگیری اکیپ های فنی و تخصصی در کلیه مراحل ساختمانی.

وظایف مهندس مجری ساختمان

همان طورکه اشاره شد اجرای سازه بر اساس آیین نامه مقررات ملی و دستور العمل های شهرداری و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده مهندس مجری ساختمان است. در ابتدای پروژه
لازم است تا مجری ساختمان به بررسی دقیق نقشه ها بپردازد و در صورت رویت اشکال یا ایراد در آن نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طراح و محاسب به صورت کتبی اعلام نماید. هم چنین در
حین اجرای پروژه چنان چه مهندس مجری تغییر در برنامه تفضیلی پروژه را ضروری تشخیص دهد،

قبل از موعد انجام کار مراتب را با ذکر دلیل و به صورت کتبی به کارفرما اطلاع دهد. لازم به ذکر است که اعمال هرگونه تغییرات مستلزم کسب مجوز از ناظر ساختمان می باشد.

مجری پروژه موظف است :

هم چنین مجری پروژه موظف است از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردان های فنی، معماران تجربی، کارگران و استاد کاران و هم چنین عوامل فنی ماهر در اجرای پروژه استفاده کند، هم چنین
مصالح مورد استفاده توسط مجری ساختمان باید مصالح مطابق مشخصات فنی نقشه ها باشد. همان طور که شروع کار مجری ساختمان با استفاده از نقشه هایی است که محاسب در اختیار او گذاشته
است پایان کار مجری ساختمان نیز منجر به تهیه نقشه های جزئیات به همان صورتی که اجرا شده اعم از نقشه معماری ، سازه، تاسیسات و … می شود.

یکی از مسائل بسیار مهم در اجرای ساختمان ها

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در اجرای ساختمان ها رعایت اصول ایمنی و حفاظت اولیه در کارگاه محل پروژه و ساختمان های اطراف آن و هم چنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه می باشد.
مهندس مجری پروژه موظف است. از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردان های فنی ، معماران تجربی ، کارگران و استاد کاران و هم چنین عوامل فنی ماهر در اجرای پروژه استفاده کند.

هم چنین مصالح مورد استفاده توسط مجری ذیصلاح ساختمان باید مصالح مطابق مشخصات فنی نقشه ها باشد. همان طور که شروع کار مهندس اجرای کننده ذیصلاح ساختمان با استفاده از نقشه
هایی است. که محاسب در اختیار او گذاشته است. پایان کار مجری ذیصلاح ساختمان نیز منجر به تهیه نقشه های جزئیات به همان صورتی که اجرا شده اعم از معماری ، سازه ، تاسیسات و غیره
می شود. این نقشه ها باید به تایید ناظر یا ناظران رسیده و یک نسخه از آن هم به کارفرما ارائه شود.

مهندس مجری حقیقی ساختمان کیست؟

مهندس مجری حقیقی و حقوقی هر دو وظیفه دارند تا عملیات اجرایی ساخت و ساز ساختمان را طبق اصول پیش ببرند. تنها تفاوتی که مهندس مجری حقیقی با مهندس مجری حقوقی ساختمان دارد
در تعداد نفرات و اندازه پروژه خواهد بود. به این معنی که مجری حقیقی به تنهایی وظیفه تمام پروزه را تا انتها برعهده خواهد داشت و معمولاً برای ساخت و سازهای متوسط و کوچک به کار گرفته می‌شوند.

وظایف مهندس مجری حقیقی

 • پاسخگویی تمام مسائل مربوط به پروژه برعهده مجری حقیقی خواهد بود.
 • برنامه ریزی و زمان بندی مناسب با پروژه و تحویل به موقع آن
 • مجری حقیقی در قبال هر گونه مشکل و خطایی که در ساخت و ساز رخ خواهد داد، باید پاسخگو باشد.
 • کنترل کلیه مراحل ساخت و عملیات اجرایی
 • مهندس حقیقی موظف است تا در اجرای عملیات بایستی تمامی ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان رعایت نماید.
 • ساخت و ساز باید طبق نقشه های ساختمان انجام شده تا پروانه ساختمان صادر شود و این نیز جزء وظایف مهندس مجری خواهد بود.
 • در صورت رویت اشکال یا ایراد در نقشه پروژه، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طراح به صورت کتبی ارائه دهد.

نظارت بر رعایت کامل اصول ایمنی

 • کمک کرفتن از افراد متعهد و با تجربه برای ساخت و ساز
 • مصالح مورد استفاده توسط مجری ساختمان باید مصالح مطابق مشخصات فنی نقشه ها باشد.
 • وظایف مهندس مجری حقیقی

شرایط احراز صلاحیت مهندس مجری حقیقی ساختمان

شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقی نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه ای، توان مـالی، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلی تعيين مي‌شـود. سـازنده حقيقـی الزامـاً بايـد
دارای پروانـه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی و يا تجربی در يكی از رشته های اصلي عمران يا معماری باشد. سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل
بايـد حـداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقی را از جداول و شاخص هاي تعيين شده كسب نمايد.

ضرورت حضور مهندس مجری حقیقی در پروژه

همان طور که در این مقاله نیز اشاره شد، تا چند سال اخیر بیشتر پروژه های ساختمانی تنها توسط مهندس ناظر کنترل و نظارت می‌شد. اما چند سالی است که سازمان نظام مهندسی مصوب کرده تا
افرادی متخصص به عنوان مجری کلیه عملیات ساخت و ساز را تحت نظارت داشته باشد. در واقع استفاده از مهندس مجری جزء ضروریات بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا پروانه ساخت ساختمان
صادر نگردد.

برگه مجری حقیقی

برگه مجری حقیقی

گرفتن برگه مجری حقیقی به آن این اجازه را می‌دهد تا در انجام عملیات اجرایی ساختمان و مسائل اداری آن به راحتی عمل کرده و دچار مشکل نشود. در واقع این برگه نوعی مجوز برای مجری حقیقی
محسوب شده که براساس آن مجری دارای صلاحیت و مجوز سازمان نظام مهندسی خواهد بود.

وظایف مهندس مجری ذیصلاح ساختمان

مطابق با ماده 6 دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ، کلیه مسئولیت‌های اجرای ساختمان به‌نحوی‌که در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ، آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه‌های منبعث
از آن ذکرشده بر عهده سازندگان حقیقی و حقوقی موضوع این ابلاغیه می‌باشد . مجریان ساختمانی درنهایت می‌بایست به کارفرما ، مرجع صدور پروانه ، مراجع کنترل ساختمان ، دستگاه نظارت و
ناظران پاسخگو باشند .

انواع قراردادهای مجری ذیصلاح

اما بر اساس ماده 4 فصل هشتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قراردادهای اجرای ساختمان به 3 دسته تقسیم می‌گردند :

 1. قرارداد مدیریت پیمان
 2. قرارداد اجرای ساختمان با مصالح
 3. قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح

اما ازآنجاکه عموماً انتخاب اکیپ‌های اجرایی ، مصالح ، پرداخت دستمزدها و هزینه‌های خرید مصالح توسط مالک یا سازنده انجام‌شده و عموماً مجریان ذیصلاح دخالتی در آن ندارند ، سازمان‌های نظام‌مهندسی
در برخی استان‌ها یک قالب جدید برای عقد قرارداد اجرای ساختمان تهیه و تدوین کرده‌اند با عنوان ، قرارداد مدیریت برساخت یا قرارداد مدیریت بر اجرا . هر یک از این قراردادها دارای تعهدات و مسئولیت‌
هایی برای مهندسان و مالکان بوده و طرفین قرارداد می‌بایست در قالب این تعهدات و مسئولیت‌ها عمل کرده و اجرای ساختمان را انجام دهند .

ویژگی‌های مجری پروژه

برای انجام هر کاری لازم است یک مجری وجود داشته باشد. برای انجام عملیات‌های ساختمانی نیز همچون دیگر کارها نیاز به یک مجری احساس می‌شود. اینجاست که مفهوم برگه مجری رنگ می‌گیرد.
در واقع برای شروع یک عملیات ساختمانی کارفرما باید فردی را به عنوان مجری پروژه معرفی کند. مجری پروژه نیز باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. اولین کاری که این مجری می‌کند تهیه برگه مجری
است. اما این برگه نیز دارای ویژگی‌های خاصی است. آن هم به این دلیل که هر سند ساختمانی باید ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد!

مهندس مجری

در واقع اگر شما یک مجری برای شروع عملیات ساختمانی نداشته باشید؛ کار شما از نظر قانونی صحیح نیست. بنابراین امکان دریافت سندهای قانونی مثل پایان کار و یا سند ملک را نخواهید داشت.
در واقع برگه مجری به معنی قراردادی است که میان کارفرما و مجری ساختمان بسته می‌شود. طی این قرارداد تمام وظایف مربوط به مهندسی مجری به فرد حقیقی یا حقوقی موردنظر واگذار می‌شود.

این برگه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که طی آن مسئولیت و اختیارات بالایی به مهندس مجری داده می‌شود. از سوی دیگر در صورتی که این برگه وجود نداشته باشد؛ ساختمان توان دریافت
پایان کار ندارد.

وزارت مسکن و شهرسازی

برای اینکه کار تهیه این برگه ساده‌تر باشد و همچنین اطلاعات آن از همخوانی برخوردار باشند؛ شهرداری هر ساله این برگه‌ها را منتشر می‌کند. شما می‌توانید به سادگی یکی از این برگه‌ها را تهیه و آن
را به امضای طرفین برسانید. از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در
بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. . .

اصول و قواعد فنی

اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به
وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند توجه داشته باشید که می‌توانید به صورت شخصی یک مهندس مجری پیدا کنید. اما این کار علاوه بر هزینه‌های زائدی که برایتان به همراه دارد؛ امنیت کار را کاهش می‌دهد. از این رو توصیه می‌شود از شرکت‌هایی استفاده کنید که مهندسان در کنار هم کار می‌کنند. این شرکت‌ها به معرفی مهندس به
شما می‌پردازند.

نکته مثبت برگه مهندس مجری

نکته مثبت دیگری که می‌توان برای استفاده از اشخاص حقیقی برای این کار در نظر گرفت؛ این است که می‌توان چندین پروژه را به طور همزمان مدیریت کرد. کافی است تمام پروژه‌ها را به یک شرکت بسپارید.

نکته مثبت برگه مهندس مجری

از سوی دیگر شرکت مسئول معرفی شخصی است که به ساختمان شما مراجعه می‌کند. بنابراین می‌توان از هر گونه اشتباهات فردی و یا مشکلات اخلاقی که افراد می‌توانند برای پروژه ایجاد کنند
اطمینان یافت.

برگه مجری چیست؟

مجری شخصی می باشد که از سازمان نظام مهندسی کشور دارای پروانه ی اشتغال می باشد. شخص مجری با داشتن پروانه ی اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی صلاحیت اجرا و ساختن یک
ساختمان را به دست می آورد. شخص مجری با بستن یک قرارداد با مالک ساختمان و زمین فعالیت خود را شروع می کند. برای شروع کار وجود برگه مجری لازم و ضروری می باشد. برگه مجری را باید
از شهرداری ها تهیه نمود.

در واقع شهرداری ها برگه هایی با عنوان برگه مجری تولید کرده و در اختیار شهروندان قرار می دهند. این برگه ها در واقع یک سری فرم هستند که مالک باید اطلاعات مورد نیاز را در آن وارد کند و در نهایت
آن را به تایید مهندس مجری ساختمان برساند. پس از مهر و امضای مهندس مجری مالک می تواند برگه مجری را برای دریافت پروانه ی ساخت بنا و دیگر خدمات مورد نیاز به شهرداری ها ارائه دهند.

اهمیت برگه مجری

وجود برگه های مجری معتبر یکی از قوانین مهم در بخش ساختمان سازی در کشور ما می باشد. قانون اجباری شدن برگه مجری و دیگر گواهی های این چنینی نظیر گواهی استحکام بنا و غیره با نام
قوانین نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است.

وظایف مجری

به طور کلی در ساختن یک بنا یا ساختمان شخص مجری وظایف بسیاری بر عهده خواهد داشت و در صورتی که از وظایف خود تخطی کند با مجازات روبرو خواهد شد، حتی اگر این تخطی از وظایف به در
خواست مالک ساختمان باشد.

مهندس مجری که دارای پروانه ی اشتغال معتبر می باشد در پایان کار برگه ی تعهد اجرا را برای ساختمان مورد نظر صادر می کند، بنابراین هر گونه اتفاق و حادثه ای که متوجه این ساختمان شود که
ناشی از اهمال مهندس مجری باشد قطعا با مجازات او همراه خواهد بود. بنابراین برخی مالکان مجتمع های بزرگ که به هر ترفندی شده قصد دریافت برگه ی تعهد اجرا از مهندس مجری را دارند بهتر
است با این امورد آشنایی داشته باشند.

مهندس های مجری در قبال ساختمانی که می سازند یک سری مسئولیت ها را بر عهده می گیرند که به طور کلی می توان این مسئولیت ها را به سه دسته تقسیم نمود. گروه اول حوادثی که ممکن
است در مسیر اجرا و ساخت ساختمان به وقوع بپیوندند. به طور مثال اگر حین ساختن بنا اتفاقی رخ داده یا این که مشکلی در ساختمان ایجاد شود یکی از مقصرین اصلی بروز این اتفاقات مهندس
مجری خواهد بود. در این صورت فرد مجری می بایست خسارت وارده یا دیه های به وجود آمده را پرداخت کند.

منبع : شرکت مهندس مجری بانیان شکوه پاسارگاد

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
35
Number of Views
424

This is version 1, from 10 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch