Commissioned Illustration Offer - Short/Easy - PL version

This is a simple commissioned illustration agreement. I sometimes have my DeviantArt / Expo clients (including international clients doing business with US persons) use contracts like this when asked to do character illustrations, avatars, etc...

The contract fits on one page if you print it small enough. It is pro-Artist -- a flat, non-refundable commission fee is charged. ALL RIGHTS are NON-EXCLUSIVELY licensed -- the purchaser can do whatever
... show more

OFERTA NA ZLECENIE ILUSTRACJI

Niniejsza umowa stanowi ofertę („Oferta”) złożoną przez Nazwa wykonawcy("Wykonawca") dla imię i nazwisko osoby zlecającej("Zleceniodawca") zawarta data celem zapewnienia przez Wykonawcę usługi twórczej („Praca” – jak opisano poniżej) zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy.

1. Praca. Zlecający zatrudnia Wykonawcę Tutaj wpisz opis pracy. Praca obejmuje tylko ostateczną grafikę, a nie jakiekolwiek wstępne prace lub szkice.

2. Koszt i dostawa. Bezzwrotna opłata ryczałtowa za pracę wynosi Cena. PPłatność musi być dokonana w całości przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. Płatności należy dokonać w sposób i sposób określony przez Wykonawcę. Praca ma być dostarczona nie później niż data dostarczenia, ale Zleceniodawce zgadza się, że data dostawy nie ma znaczenia dla niniejszej Umowy.

3. Prawa własności. Wykonawca wyraża zgodę na wieczystą niewyłączną licencję na wszystkie prawa (w tym między innymi prawo do wyświetlania, modyfikowania, przesyłania, przekazywania, sprzedawania i tworzenia dzieł pochodnych) do Dzieła Zleceniodawcy, z wyłączeniem wyłącznie prawa do uznania autorstwa , który jest zachowywany przez zleceniodawcę. Zleceniodawca zgadza się, że Dzieło jest produkowane z zamiarem, aby było wyjątkowe i nie będzie dążyć do odsprzedaży lub publikowania Dzieła, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej.

4. Prawa wykonawcy do uznania autorstwa. Wykonawca może korzystać z Dzieła w portfolio Wykonawcy (w tym, ale nie wyłącznie, dowolnej strony internetowej, która wyświetla prace Wykonawcy). Zleceniodawca i Wykonawca zgadzają się, że gdy zostanie o to poproszony, Zleceniodawce musi właściwie zidentyfikować Zleceniodawcę jako twórcę Dzieła. Zleceniodawca nie ma proaktywnego obowiązku pokazywania nazwiska Wykonawcy razem z Dziełem, ale Zleceniodawca nie może próbować wprowadzać w błąd innych, że Dzieło zostało stworzone przez kogokolwiek innego niż Zleceniodawca.

5. Zleceniodawca akceptuje twórczą wizję Wykonawcy. Zleceniodawca zgadza się, że Wykonawca ukończy Dzieło w stylu twórczym Wykonawcy według wyłącznego uznania Wykonawcy. Jeśli Zleceniodawca odmówi przyjęcia Pracy lub zażąda ponownego wykonania Pracy, rozumie się i zgadza się, że Zleceniodawca anuluje Umowę i żadna opłata nie zostanie zwrócona.

6. Anulowanie i wygaśniecie oferty. Opłata za Pracę nie podlega zwrotowi. Jeśli Zleceniodawca mimo to nie chce lub odmawia przyjęcia Dzieła, Wykonawca może zdecydować, czy ukończyć Dzieło, i zachowuje wyłączne prawo do Dzieła. Ta Oferta wygasa automatycznie po 48 godzinach od złożenia i może wtedy nie zostać przyjęta. Niniejsza Oferta wygasa, jeśli zostanie wycofana ustnie lub pisemnie (w tym między innymi za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu tekstowego) przez Wykonawcę.

7. Ograniczenia odpowiedzialności. Zleceniodawce zgadza się, że Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody przypadkowe lub wynikowe), które wynikają z wykonania tego zlecenia przez Wykonawcę (w tym, ale nie ograniczając się do, niewykonania w terminie, niezależnie od czy awaria była celowa czy wynikająca z zaniedbania).

8. Rozstrzyganie sporów przez arbitraż i prawo . Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub dotyczące tej Umowy muszą być zgłaszane i rozstrzygane w drodze arbitrażu za pośrednictwem usług arbitrażowych znajdujących się pod adresem internetowym http://www.net-arb.com. Strony ponoszą własne koszty. Każdy sąd może wykonać orzeczenie arbitrażowe. Niniejsza Umowa podlega prawu stanowionemu w Region, w Nazwa kraju.

Niniejsza Oferta może zostać przyjęta (w ciągu 48 godzin od złożenia lub wycofania, jak w przypadku Wygaśnięcia, powyżej) i być egzekwowana po podpisaniu przez Zleceniodawcę (dopuszczalny jest podpis elektroniczny).

Zleceniodawca:____________________ (podpis), dnia ________ (data)

Public Document

Number of times Signed
0
Number of Saves
0
Number of Downloads
13
Number of Views
129

This is version 1, from 2 months ago.

Suggest changes by making a copy of this document. Learn more.

Create Branch